Bean Plus Studio

Close in The Rig

Notice: if you feel lag at the first time playing game, please exit the game and restart it, I'd tested on Lumia 520.Introduction: game inspired by th …

Áp Sát Giàn Khoan

Lưu ý: game có thể bị lag trong lần chạy đầu tiên, nếu bị tương tự. hãy thoát game và khởi động lại game, sẽ hết lag, đã test với máy Lumia 520Giới th …

頁數 1 / 1 1