Chandler Nguyen

Báo Mạng

Ứng dụng đọc báo tiện lợi, với ứng dụng này bạn có thể cập nhật tin tức mới nhất của hầu hết các tờ báo Việt Nam. Ứng dụng được thiết kế với giao diện …

100 English Lessons

과거에 영어 말하기에 문제가 있던 많은 사람들은 자신들이 영어를 배우기에 그냥 재능이 없다고 잘못 확신하고 있습니다. 하지만 사실은 대부분의 영어 수업 환경이 영어를 배우기에 이상적인 환경이 아니기 때문입니다.대부분의 영어 교재의 문제점들은 영어 말하기를 가르치는 데 …

頁數 1 / 1 1