Dev Who Can Art

Lao Virtual Keyboard

****ກະລຸນາອ່ານກ່ອນ**** ຂໍຮ້ອງລະ[ເວີຣ໌ຊັ່ນອັປເດຕນີ້ຖ້າໃຜອັປບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ uninstall ແລ້ວລົງໃໝ່ (ເປັນບັນຫາເວລາລົງແອັປຯ ຕົວເກົ່າໃສ່ເມັມ SDcard ແລ້ວຕົວໃໝ່ນີ້ບ …

Lao Otaku Club

Lao-Japan Culture Exchange, Anime, Cosplay...etcເຄືອຂ່າຍຄົນຮັກກາຕູນຂອງຄົນລາວ. ບ່ອນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Pop Culture ເຊັ່ນ ກ …

頁數 1 / 1 1