Luan Nguyen

Where R You

此应用允许您跟踪朋友的位置若他们也使用此应用或iPhones的同样应用。以启用此应用在后台经常更新位置,您要允许它通过省电应用在后台运行,且要启用位置服务。您也应该固定到”开始”屏幕。否则您将要经常打开应用。有您的许可此应用将定期收集您的物理位置并通过安全信道传输到我们的服务器(HTTPS). 我们 …

Choi Co Vay Vui

Choi Co Vay Vui tôi viết nhằm mục đích giúp các bạn giải trí với những váng cờ vây thật vui vẻ, hi vọng các bạn cảm thấy hài lòng với ứng dụng này của …

Caro chess vui

Đây là ứng dụng man tên Caro chess vui tôi viết nhằm mục đích giúp các bạn giải trong những giờ làm việc căn thẳng, chúc các bạn giải trí với ứng dụng …

BookReader

BookReader is an app that read book by pdf type玩BookReader APP無須任何費用BookReader玩免錢AppBookReader APP LOGOBookReader APP QRCode國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新 …

VietnameseDicitonary

VietnameseDicitonary is translate app help everyone learning english language玩VietnameseDicitonary APP無須任何費用VietnameseDicitonary玩免錢AppVietnameseDicito …

Step Jump

Easy to pay: Tap to jump step by step and avoid to die.玩Step Jump APP無須任何費用Step Jump玩免錢AppStep Jump APP LOGOStep Jump APP QRCode國家分析APP系統發布版本App費用評價上架 …

Translator Widget

Now easy translation with Translator Widget. Easy to use, DON'T need to open app.- Support more than 50 languages. Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese …

HAISONVOIZ

Haisonvoiz is a SIP softphone Voip popular in vietnam with support for HD voice and call international with cheap rates Haisonvoiz enables Voip calls …

Bubble Tap Tap 2

THE GAME: It’s an amazingly fun, challenging, addictive bubble-tapping game Easy to play but hard to master HOW TO PLAY: It’s never been so easy to pl …

頁數 1 / 2 1 2