Mitnick

Chúa tể những chiếc nhẫn Full

Chúa tể những chiếc nhẫn (tiếng Anh: The Lord of the Rings) là một thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn J. R. R. Tolkien, một nhà ngữ văn (philolog …

The Lord of the Rings Full

The Lord of the Rings is an epic high fantasy novel written by English author J. R. R. Tolkien. The story began as a sequel to Tolkien's 1937 fantasy …

頁數 1 / 1 1