NOVUSTA

English Dict

* New Oxford English Dictionary included.* WordNet 3.0 Dictionary included.* Merriam Webster Learner's Dictionary included.DictionaryPro is a comprehe …

English Dictionary Pundit

DictionaryPro is a comprehensive English dictionary application. With more than 3 best dictionaries to select from, DictionaryPro is a powerful transl …

Từ điển Pháp Việt Pro

French-Vietnamese DictionaryPro is a comprehensive dual languages dictionary application. DictionaryPro is a powerful translation app that has more th …

Từ điển Nhật Việt

Japanese-Vietnamese DictionaryPro is a comprehensive dual languages dictionary application. DictionaryPro is a powerful translation app that has more …

Từ điển Pháp Việt

French-Vietnamese Dictionary (FVDictionaryPro) is a comprehensive dual languages dictionary application. FVDictionaryPro is a powerful translation app …

Từ điển Anh Việt

EV DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 5 bộ từ điển được cài đặt (dữ liệu như Babylon trên PC), đây là là một ứng dụng …

Từ điển Pro

DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 10 bộ từ điển được cài đặt (dữ liệu tương đương với Babylon trên PC), đây là là mộ …

Từ điển Pro*

DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 10 bộ từ điển được cài đặt, đây là là một ứng dụng tra cứu, dịch thuật mạnh mẽ bao …

Từ điển Anh Việt*

DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 5 bộ từ điển được cài đặt, đây là là một ứng dụng tra cứu, dịch thuật mạnh mẽ bao …

Từ điển đa ngôn ngữ

DictionaryPro là ứng dụng đa từ điển trên thiết bị di động. Với hơn 10 bộ từ điển được cài đặt, đây là là một ứng dụng tra cứu, dịch thuật mạnh mẽ bao …

頁數 1 / 1 1