Nhac Chuong Hot

Gmail WP 8.1

Gmail的WP8.1手机。 产品特点: •易于使用的界面 轻松导航•后退,前进和刷新按钮 •读取收件箱中收到的邮件 •撰写新邮件 •删除,归档和马克您的电子邮件 •管理已发送邮件,草稿和你的个人标签 •管理您的通讯录 •搜索 有了Gmail WP8.1,您可以轻松地打开其他谷歌的应用程序,如:Yo …

Google Translate WP 8.1

突破与谷歌的语言障碍翻译可湿性粉剂8.1: •翻译80种语言 •倾听您的翻译大声说话 •直接转换语音和手写 •查看字典结果单个词或短语 随着谷歌翻译WP8.1应用程序,你可以很容易地打开其他谷歌的应用程序,如:YouTube,谷歌搜索,谷歌驱动器时,Gmail,谷歌日历,谷歌地图,谷歌加,...玩G …

Google WP 8.1

谷歌WP8.1仅仅是针对Windows Phone的最佳谷歌搜索应用程序。你可以做一个网页,新闻和图片搜索。您可以将影像效果甚至可以保存到你的图片集线器或在你的社交网络分享。 谷歌WP8.1还针对Windows Phone的唯一谷歌搜索应用,支持通过图像相似搜索。现在,您可以通过搜索图像,而不是关键 …

Google Earth WP 8.1

谷歌地球WP8.1应用程序是一个虚拟地球,地图,最初被称为EarthViewer3D通过锁孔,公司是一家中央情报局(CIA)于2004年被谷歌收购投资的公司创造了地理信息的程序(见-Q-Tel公司)。它通过从卫星影像,航空摄影和地理信息系统(GIS)的3D地球仪获得的图像的叠加映射地球。 随着谷歌地 …

Google Plus WP 8.1

谷歌加WP8.1的Windows手机。 谷歌加WP8.1是拥有和描述了Google+上的“社交层”,增强它的许多特性在网上通过谷歌公司谷歌运营的社交和身份的服务,而且它不只是一个社交网站,但也是作者的工具,它直接关联网页内容及其拥有者/作者。这是Facebook的之后的世界第二大社交网站。 5.4亿 …

Google Maps WP 8.1

谷歌地图WP为Windows Phone8.1的应用程序。 与谷歌地图WP8.1应用程序,你可以很容易地打开其他谷歌的应用程序,如:YouTube,谷歌搜索,谷歌驱动器时,Gmail,谷歌日历,谷歌地图,谷歌加,... 产品特点: +找到你的位置在地图上,并跟踪当前的速度 +层的支持(街道,卫星,交 …

Google Search WP 8.1

谷歌搜索可湿性粉剂8.1仅仅是针对Windows Phone的最佳谷歌搜索应用程序。你可以做一个网页,新闻和图片搜索。您可以将影像效果甚至可以保存到你的图片集线器或在你的社交网络分享。 谷歌搜索WP8.1还针对Windows Phone的唯一谷歌搜索应用,支持通过图像相似搜索。现在,您可以通过搜索图 …

Facebook WP 8.1

Facebook的WP8.1的Windows手机已经完全翻修,拥有更快的性能,全新的用户界面,改进的导航功能,支持多种分辨率和瓷砖的大小,等等。 跟上的朋友比以往任何时候都更快。 •看到朋友在达 •分享最新动态,照片和视频 •时得到这样的朋友,在你的帖子的评论通知 •聊天,并有团体对话 •更快,更可 …

YouTube WP 8.1

YouTube WP 8.1 for Windows PhoneWith YouTube WP 8.1, you can:+ Watch hot video+ Manager your history+ Easily Search with results: Video, Channel, Play …

Nhac Chuong Hot

Bạn đang tìm nhạc chuông cho điện thoại của bạn?Nhac Chuong Hot là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nhạc Chuông Hot tuyển tập những nhạc chuông đang được n …

頁數 1 / 2 1 2