Đuổi Muỗi|玩不用錢工具App

Đuổi Muỗi|玩工具App免費|玩APPs

Đây là chương trình đuổi muỗi dựa trên đặc tính sợ sóng hạ âm của muỗi. Ứng dụng sử dụng loa có sẵn của máy và phát ra tần số trong vùng từ 17Hz đến 22Hz là vùng gây khó chịu cho muỗi. Tuy nhiên đặc tính muỗi từng vùng khác nhau nê chũng tôi cho tùy biến tần số phát kéo dài trong khoảng 20Hz đến 500Hz(Con người có thể nghe được khi tần số lớn hơn 20Hz).

Đặc tính:

- Đuổi muỗi đơn giản mà không gây ồn ào.

- Không độc hại.

- Tần số có thể tùy chỉnh phù hợp từng vùng

Đuổi Muỗi|玩工具App免費|玩APPs

- Có notify thông báo

Yêu cầu:

- Yêu cầu sau khi bật ứng dụng tăng hết cỡ volume lên(mặc dù con người không thể nghe ở ngưỡng thấp)

Đặc tính của muỗi có thể tham khảo tại:

Đuổi Muỗi|玩工具App免費|玩APPs

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mu%E1%BB%97i

Đuổi Muỗi|玩工具App免費|玩APPs

玩Đuổi Muỗi APP無須任何費用

Đuổi Muỗi玩免錢App

Đuổi Muỗi APP LOGO

Đuổi Muỗi 工具 LOGO-玩APPs

Đuổi Muỗi APP QRCode

Đuổi Muỗi 工具 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.5
App下載
免費73%2014-02-092016-01-08