CheckD Foto|玩不用錢商業App

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

NorskCheckD foto lar deg lage en profesjonellt utseende rapport med bilder, tekst og annoteringer.Du tar enkel et eller flere (max 10) bilde(r) eller velger et fra dine album, skriver en kort beskrivelse eller forklaring til bildet og setter om ønsket inn en pil som peker på det du ønsker å fremheve eller vise.Applikasjonen egner seg meget bra til å påpeke feil eller mangler ovenfor håndverkere eller ansatte. Avvik, HMS rapporter, skader, utbedringer, osv. beskrives enkelt og tydelig med bilde, tekst og annotering eller piler.Applikasjonen egner seg meget bra til bruk innen Bygg og anlegg, I håndtverksbedrifter som snekkere, tømrere, elektrikere, rørleggere, malere, montasje firmaer, stål entreprenører, mm. Men bruken er ikke begrenset til disse. Alle som har behov for å beskrive noe kan ta et bilde av det, markere feilen med en pil og skrive en forklaring for å så sende det med et proffesjonelt og lettfattelig utseende på mail på mail.Enklere blir det ikke! EnglishCheckD Photo allows you to create a professionally designed report with photos, text, and annotations.You take a single or multiple (max 10) image(s) or choose one from your album, write a brief description or explanation of the image and points an arrow at what you want to highlight or display.The app is very well suited to point out mistakes above craftsmen or employees. Deviation, HSE reports, damages, restorations, etc. are described simply and clearly with image, text and annotation or arrows.The app is very well suited for use in within construction, in crafts businesses joiners, carpenters, electricians, plumbers, painters, installation companies, steel contractors, etc. However, the use is not limited to these. Anyone who needs to describe something can take a picture of it, mark the error with an arrow, write a explanation and send it of as aprofessional and easy understandable report.It could not be easier!

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

CheckD Foto|玩商業App免費|玩APPs

玩CheckD Foto APP無須任何費用

CheckD Foto玩免錢App

CheckD Foto APP LOGO

CheckD Foto 商業 LOGO-玩APPs

CheckD Foto APP QRCode

CheckD Foto 商業 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
未知iOS
App Store
1.6
App下載
免費10%2013-07-032015-11-20

介紹CheckD Foto網站