Hotspot เชียงราย|玩不用錢天氣App

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Chiangrai Hotspot Application เป็นแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นทางภูมิสารสนเทศที่แสดงตำแหน่งการเกิดไฟป่า (จุดความร้อน) อ้างอิงข้อมูลตรงจากหน่วยงาน Fire Information for Resource Management System (FIRMS) ของ The Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) : NASA โดยทำการอัพเดทข้อมูลทุกๆ 5 นาที พร้อมกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ รวมไปถึงข้อมูลกราฟสถิติรายอำเภอ / ตำบล และรายละเอียดพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแต่ละจุดพร้อมระบบนำทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติ

- แสดงตำแหน่งการเกิดจุดความร้อน ในรูปแบบของพิกัดภูมิศาสตร์ทั้งระบบ UTM และ LAT-LONG

- แจ้งเตือนการเกิดเหตุภายใน 5 นาทีที่ได้รับข้อมูลจาก NASA และแสดงข้อมูลวันต่อวัน

- แยกรายละเอียดเวลาที่รับข้อมูลจากดาวเทียม และเวลาที่รับข้อมูลจากเครื่อง

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

- เชื่อมโยงไปยังระบบนำทางของ Google Map

- แสดงผลสถิติสูงสุดในรอบวัน แยกรายอำเภอและตำบล

- แสดงรายละเอียดตารางจุดความร้อนเพื่อการติดตามตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ไฟป่า

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

- โทรศัพท์สายด่วน

ผลการดำเนินด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2559 (เป็นช่วงที่พบไฟป่ามากช่วงหนึ่งในรอบปี) ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่า ก่อให้เกิดการตระหนักของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการการป้องกันปัญหาหมอกควันในระดับจังหวัดเกิดขึ้น และได้มีการนำเอาข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่ม Line ของเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันแจ้งสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ส่งผลให้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปัจจุบันแอพฯ นี้ได้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงราย และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐด้วยทางหนึ่ง

การดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและติดตามการเผาในพื้นที่ต้นแบบ 5 ชุมชนในจังหวัดเชียงรายด้วยระบบติดตามการเผาผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

Hotspot เชียงราย|玩天氣App免費|玩APPs

玩Hotspot เชียงราย APP無須任何費用

Hotspot เชียงราย玩免錢App

Hotspot เชียงราย APP LOGO

Hotspot เชียงราย 天氣 LOGO-玩APPs

Hotspot เชียงราย APP QRCode

Hotspot เชียงราย 天氣 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
日本 JapanAndroid
Google Play
1.0.1
App下載
免費100%2016-04-062016-07-09
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.0.1
App下載
免費100%1970-01-012016-07-09
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0.1
App下載
免費100%1970-01-012016-07-09
南韓 Korea SouthAndroid
Google Play
1.0.1
App下載
免費100%1970-01-012016-07-09