NamazDersi|玩不用錢體育競技App

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

Bu programda "Namaz" hakk?nda her ?eyi bulabilirsiniz.Programimizi gonul rahatligi ile kullanabilirsiniz. Butun namaz hareketleri ve aciklamalari Diyanet Bakanligi'nin yayinlamis oldugu dokumanlar ile kontrol edildi. Program ile ilgili istekleriniz icin codelingcoder@gmail.com adresine email gonderebilirsiniz.?ocuklar?n?z i?in resimli ve detayl? anlat?m i?ermektedir.?Be? Vakit Namaz nas?l k?l?n?r? Resimli, her hareket i?in ad?m ad?m anlat?m.?Cuma Namaz? nas?l k?l?n?r??Namaz Dualar? Nelerdir? Arap?a okunu?lar? ve Türk?e mealleri ile birlikte.?Namaz Sureleri Nelerdir? Arap?a okunu?lar? ve Türk?e mealleri ile birlikte.?Bayram Namaz? nas?l k?l?n?r, ad?m ad?m anlat?m.Ak?l ve bali? olan yani erginlik ?a??na gelen her müslüman?n hergün be? vakit namaz k?lmas? farzd?r. Bir namaz?n vakti gelince, bu namaz? k?lmaya ba?lad??? vakit, k?lmas? farz olur. K?lmad? ise, vaktin sonunda, yan? vaktin ??kmas?na, abdest al?p namaza ba?layacak kadar zaman kal?nca, k?lmas? farz olur.?zrü yok iken k?lmadan vakit ??karsa, büyük günah olur. ?zrü olan?n da, olm?yan?n da, kaza etmeleri farz olur. Yeni müslüman olana ?nce namaz?n ?artlar?n? ??renmek farz olur. ??rendikten sonra, k?lmas? da farz olur.Allah (c.c.) Kuran'da Namaz hakk?nda neler buyuruyor.1. "?üphesiz ki namaz hayas?zl?ktan ve k?tülükten al?koyar."Ankeb?t s?resi (29), 45?yet-i ker?menin tamam?n?n anlam? ??

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

yledir: "Sana vahyedilen kitab? oku ve namaz? k?l. ?üphesiz ki namaz hayas?zl?ktan ve k?tülükten al?koyar. Allah'? anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yapt?klar?n?z? bilir."?yette hayas?zl?k ve k?tülük diye tercüme edilen "fah?a" ve "münker" kelimelerinin anlam? daha kapsaml?d?r. Fuh?iyat, a??ktan ve alen? i?lenilen bütün ?irkinlikleri, edepsizlikleri ve ahlak d??? davran??lar? ifade eden bir kelimedir. Münker de, akl?n ve ?er?at?n be?enmedi?i bütün uygunsuz davran??lar? ve günahlar? ifade i?in kullan?l?r. ?ncelikle namaz i?inde b?yle ?eyler yap?lmaz, onun gerektirdi?i bütün edeplere uyularak namaz k?l?n?r. Ger?ekten ?uurla ve hakikat?na erilerek, fark?nda olunarak, ne oldu?u bilinerek k?l?nan bir namaz, namaz d???nda da insan? her türlü ?irkinlikten, uygunsuz davran??tan, edep d??? hareketlerden al?koyar. Onun i?in Res?

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

NamazDersi|玩體育競技App免費|玩APPs

玩NamazDersi APP無須任何費用

NamazDersi玩免錢App

NamazDersi APP LOGO

NamazDersi 體育競技 LOGO-玩APPs

NamazDersi APP QRCode

NamazDersi 體育競技 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.2
App下載
免費10%1970-01-012015-01-14