OBEC Mobile Learning|玩不用錢教育App

OBEC Mobile Learning|玩教育App免費|玩APPs

โปรแกรมสำหรับการใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Mobile Learning) ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เป็นแหล่งรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไว้ด้วยกัน โดยแบ่งเนื่อหาออกเป็น 3 ประเภท คือ สื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (E-Book) สื่อประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application) และสื่อประเภทอื่นๆ (Video, Audio, Image) ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะรองรับการให้บริการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาทั้ง 3 ระบบปฏิบัติการ (Windows 8 RT, iOS, Android)

OBEC Mobile Learning|玩教育App免費|玩APPs

ทั้งนี้ สื่อประเภทที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง 3 ระบบปฏิบัติการคือ สื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประเภทอื่นๆ ขณะที่สื่อประเภทโปรแกรมประยุกต์จะแยกให้บริการตามแต่ละระบบปฏิบัติการ

ผู้ร้บผิดชอบ

OBEC Mobile Learning|玩教育App免費|玩APPs

- กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

玩OBEC Mobile Learning APP無須任何費用

直接玩OBEC Mobile Learning App免費

OBEC Mobile Learning APP LOGO

OBEC Mobile Learning 教育 LOGO-玩APPs

OBEC Mobile Learning APP QRCode

OBEC Mobile Learning 教育 QRCode-玩APPs
國家分析APP系統發布版本App費用評價上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0
App下載
免費10%2014-12-042016-06-17